Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Republičko Ministarstvo privrede je Rešenjem o ovlašćivanju broj 021-03-159/2012-33 (dopuna rešenja broj 021-03-167/2015-07) i Rešenjem o ovlašćivanju broj 021-03-140/2012-33 (dopuna rešenja broj 021-03-168/2015-07) ovlastilo “KT KONVEX GVT” da kao OVLAŠĆENO TELO može vršiti overavanje merila protoka zapremine gasa i vode.

Republičko Ministarstvo privrede je rešenjem broj 021-03-258/2015-07 i 021-03-284/2015-07 od 02.03.2016. godine donelo odluku o obnavljanju ovlašćivanja Privrednom društvu “KONVEX-gasna i vodo tehnika”d.o.o. za obavljanje poslova overavanja merila protoka zapremine gasa i vode. 

Na osnovu ovoga, a u skladu sa članom 9. i 11. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) i članom 4. Pravilnika o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela („Službeni glasnik RS“, broj 89/10) “KT KONVEX GVT”, je upisano u Registar ovlašćenih tela za overavanje merila pod jedinstvenim registarskim brojem OM 049.

Kompletan spisak ovlašćenih tela možete pogledati na internet adresi Ministarstva privrede Republike Srbije ili klikom na sledeći link.